Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ww. danych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Premium Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Opolska 39, 49-100 Niemodlin, KRS 0000813438, NIP 7543248334, REGON 384849522, w dalszej części zwana Administratorem.
 2. Administrator nie ma obowiązku ustanawiania Inspektora Ochrony Danych. Z osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się drogą e-mailową: biuro@psgekoenergia.pl 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji na rzecz Klientów usług Administratora, jako które należy rozumieć:
  a) sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych
  b) sprzedaż i montaż magazynów energii
  c) sprzedaż i montaż pomp ciepła
  d) sprzedaż i montaż ładowarek samochodowych
  e) sprzedaż i montaż zadaszeń tarasowych i ogrodów zimowych
  Szczegółowy zakres usług Administratora wskazany jest w umowie Spółki.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) dane osobowe przekazywane przy podpisywaniu umów o realizację usług, o których mowa powyżej, aneksów do nich lub innych dokumentów związanych z realizacją tych umów – w celu realizacji umowy zawartej z Klientem, przez czas obowiązywania umowy z Klientem,
  b) dane osobowe przekazywane telefonicznie, mailowo lub za pomocą Formularza na stronie internetowej – w celu skontaktowania się z Klientem i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z Klientem,
  c) dane osobowe współpracowników, przedstawicieli handlowych i innych osób (wszyscy zwani dalej Kontrahentami) – przez okres obowiązywania umowy z Kontrahentem
  d) Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe Klientów i Kontrahentów mogą być przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w celu:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności
  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych
  i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych:
  a) w celach wskazanych w punktach a) i b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności wykonywania usług i realizacji umów przez Administratora.
  b) w celach wskazanych w punkcie c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
 7. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych usług i działań na rzecz Klientów i Kontrahentów przez Administratora, a po zakończeniu ww. okresów wyłącznie w zakresie, na zasadach i przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji usług na rzecz Klientów i Kontrahentów przez Administratora jak również w celach statystycznych.
 9. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości wykonania na rzecz Klienta związanych z realizacją usług na rzecz Klientów przez Administratora. W przypadku Kontrahenta jest to brak możliwości zawarcia umowy.
 10. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów nie będą przekazywane do osób trzecich, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy konkretnego przepisu prawa, (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania).
 11. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów mogą być również powierzone podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę prawną, bankową i cyfrową (usługi hostingu, oprogramowania, realizacji płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych) itp. oraz podmiotów wykonujących w imieniu Administratora prace techniczne, projektowe, fizyczne itp. związane z usługami realizowanymi przez Administratora, a także do firmy Conpeek Sp. z o.o., świadczącej usługi call center na rzecz Administratora.
 12. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 14. Każdy z Klientów i Kontrahentów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 15. Klientowi lub Kontrahentowi, który uzna, że zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.